Ervaringen en tips

Zoveel mogelijk natuurbeheer meenemen in je bedrijfsvoering

Bote de Boer is melkveehouder en melkt 100 koeien op 50 ha grond. 20 ha daarvan heeft hij in (zwaar) natuurbeheer relatief dicht bij huis. Dit zijn vooral percelen met uitgestelde maaidatum, plas-dras en kuikenstroken. Hij ‘produceert’ relatief grote aantallen weidevogels. Met een stuw en een inlaat bepaalt hij zelf het waterpeil op deze percelen. Op enkele verder weg gelegen natuurpercelen gebruikt hij de tractor om het waterpeil omhoog te brengen.

Omzet maken met natuur

Natuurbeheer past prima in het bedrijfs- en verdienmodel van Bote de Boer. Vooral de droge stof uit het natuurgras en het vers gras passen volgens hem heel goed in het rantsoen voor de koeien. Door dit gras wordt de bacteriewerking in de pens van de koeien gestimuleerd. Dat is beter voor de melkproductie en voor de gezondheid van de dieren. Een aandeel van 10% natuurgras is volgens hem over het algemeen goed inpasbaar in het rantsoen. Hij schat dat hij jaarlijks 10 tot 15% (12.000 euro) van zijn omzet realiseert met beheervergoedingen. Daar staat tegenover dat hij wel 2 cent per liter melk extra moet investeren in het aankopen van krachtvoer om de melkproductie van zijn koeien op peil te houden.

Bemesten hoort erbij

Natuurinclusieve landbouw betekent volgens De Boer het meenemen van zo veel mogelijk natuurbeheer in je bedrijfsvoering. En dat moet ook een beetje in je genen zitten, vindt hij. Zo zaait hij klaver op zijn grasland en gebruikt hij gemalen stro voor de ligboxen in zijn stal. Stro is in combinatie met mest heel goed voor de weidevogels. Hij gebruikt wel ruige mest, maar daarvan heeft hij niet genoeg voor zijn natuurgrond. Daarom bemest hij daar ook met drijfmest die relatief veel organische stof bevat. ‘Gewoon bemesten in plaats van injecteren, is veel beter voor de grond en voor de weidevogels. Je moet altijd nadenken over hoe je als boer het beste met de natuur kunt boeren. Dat zit in je of niet. Als je het niet zelf al hebt, kun je het leren!’

Ook het waterschap doet mee

Als je nu kijkt naar de factoren die het meeste invloed hebben op de ‘productie’ van weidevogels, dan is dat volgens De Boer vooral het waterpeil. Hoogwater is noodzakelijk voor de weidevogels, zeker in het voorjaar. Daarnaast zijn ruige mest en goede beheerpakketten met een goede vergoeding noodzakelijk voor de ‘natuurproductie’. Hij constateert dat ook het waterschap daar geld voor heeft: 100 euro per ha voor het opzetten van het peil met een contract voor 6 jaar. De Boer heeft zich hiervoor aangemeld met 15 ha.

 

  • Bote de Boer
  • Friesland
  • Veehouderij
  • Melkvee, weidevogels en opzet waterpeil
  • Gras
Friesland, Netherlands