Ervaringen en tips

Hoge productie en natuur versterken elkaar

Het melkveebedrijf en de fokkerij van Hessel Agema omvatten 100 melkkoeien en 120 stuks jongvee. De gemiddelde melkproductie is 12.000 kg per koe per jaar. Het bedrijf ligt op jonge zware zeeklei tegen het Lauwersmeergebied aan en telt 10 ha snijmais, 10 ha graan en 70 ha grasland.

Gedreven door kennis en ervaring

Hessel Agema is een gepassioneerd weidevogelboer en topfokker die een bedrijfsvoering met gezonde, hoogproductieve en duurzame koeien combineert met natuurbeheer. Zijn kennis en ervaring over diervoeding en natuur draagt hij graag over aan boeren, jongeren en geïnteresseerde burgers. Zelf blijft hij experimenteren om nog meer te weten te komen. Het bedrijf is de kern van het agrarisch natuurbeheer van de Stichting Skalsumer Natuurbeheer.

Topfokker en natuurbeheerder

Agema zorgt voor een gevarieerd en smakelijk rantsoen voor de koeien, waar ook weidevogels profijt van hebben. Structuur- en kruidenrijk gras en waterbeheer vormen hiervoor de basis. Uitgestelde maaidata en randenbeheer (samen 35% van de bedrijfsoppervlakte) en verschillende groeitrappen zorgen voor extra beschutting en voedsel voor de vogels en een goed rantsoen voor de koe.

Een hoge melkproductie bereikt Agema door slim te sturen met verschillende soorten gras en graskuil. Structuur- en kruidenrijk gras met veel prik bevordert de penswerking, wat een positief effect heeft op de melkproductie. De koeien eten het graag, het draagt bij aan een goede diergezondheid en uiteindelijk is minder krachtvoer nodig. Van 1 april tot 1 augustus gaat het waterpeil 40 cm omhoog. Dit is ideaal voor weidevogels en leidt niet tot structuurbederf. Ondiepe
plas-drassen zijn aangelegd die vogels extra ruimte geven om te foerageren en te rusten.

Nog veel te leren

Agema is ervan overtuigd dat je uitstekende resultaten haalt door tegelijkertijd aan koegezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit te werken. Agema streeft niet naar een absolute topproductie omdat dat de levensduur van de koeien verkort. Een gevarieerd dieet draagt bij aan gezonde koeien en dat compenseert ruimschoots het arbeidsintensieve graslandbeheersysteem. Werken met weidevogels (biodiversiteit) vergt een ander managementsysteem. Agema maakt zich zorgen over beleid en beheer omdat die nog steeds niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dat stimuleert ondernemers weinig of frustreert de opvolging van bedrijven die al natuurkansen hebben benut. Mogelijkheden om weidevogels en biodiversiteit te integreren in de bedrijfsvoering zijn er volop, zegt Agema. Om die kansen te benutten moet je wel je bedrijf goed organiseren.

  • Hessel Agema
  • Kollumerpomp
  • Veehouderij
  • Melkveehouderij en fokkerij
  • Klei
Kollumerpomp, Netherlands