Ervaringen en tips

Natuurlijk boeren onder één dak

Het biologisch melkvee- en vleesveebedrijf van John Arink ligt in de Achterhoek. De ecoboerderij is vrij goed ontsloten en heeft een aaneengesloten kavel van 28 ha. De overige percelen liggen verspreid rondom het Korenburgerveen. Arink heeft 37 ha blijvend grasland, 10 ha tijdelijk grasland, 4 ha snijmais en 24 ha akkerbouw. Daarnaast laat Arink 20 ha natuurgrasland begrazen met jongvee en vleesvee. Arink heeft 55 melkkoeien (jaarlijks 320.000 kg) met bijbehorend jongvee en 44 stuks vleesvee.

Synergie tussen biologisch boeren, zorg en educatie

Het op ecologisch verantwoorde wijze produceren van melk en vlees is de hoofdtak van het bedrijf van John Arink. Daarnaast heeft Arink een aantal bedrijfsactiviteiten ontplooid die zorgen voor extra inkomsten. Er is een eigen winkel met een website, tal van educatieactiviteiten, een kaasmakerij, zorgactiviteiten en agrarisch natuurbeheer. Arink pacht gronden van Natuurmonumenten in en rond natuurgebieden, verspreid door de gemeente Winterswijk. Arink wil zich de komende jaren meer richten op de teelt van voedingsgewassen, zoals spelt en consumptieaardappelen. Hij wil dat zijn boerderij een goede en vooral gewaardeerde plek in de samenleving krijgt.

Bodemkwaliteit en biodiversiteit als productiefactoren

Ondernemer John Arink wil op een zo duurzaam mogelijke wijze boeren en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Daarom zorgt hij voor energieopwekking via zonnepanelen, verbouwt hij zelf krachtvoer en eiwitrijk voer voor de dieren. Gezond, duurzaam geproduceerd ruwvoer heeft een positief effect op de gezondheid van zijn veestapel, weet Arink. In zijn visie zijn natuur en biodiversiteit, vooral die van de bodem, belangrijke productiefactoren voor het bedrijf. Vanaf het begin heeft de ondernemer meegedaan met projecten die duurzaamheid proberen te vergroten. Daarnaast heeft hij sinds kort een verblijfsaccommodatie op het bedrijf. Zijn bio-hotel heeft 5 hotelkamers en 40 couverts in het restaurant.

Verbind natuur en boeren met elkaar

In de ogen van John Arink zijn natuur en landbouw niet twee gescheiden zaken. Biodiversiteit is een productiefactor, want als de ecologie op orde is, dan komt dat ten goede aan de hoeveelheid en de kwaliteit van de productie en de gewassen. Door open te staan voor ‘natuurlijk’ boeren en actief te experimenteren en mee te doen met projecten, studieclubs en netwerken van andere boeren, kun je veel leren en hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden, denkt Arink. Er is inmiddels veel kennis opgedaan bij collega-boeren. Arink vindt het belangrijk om een duurzaam producerend agrarisch bedrijf te zijn en hij nodigt de mensen actief uit om naar zijn boerderij te komen.

  • John Arink
  • Winterswijk
  • Veehouderij
  • Rundvee
  • ....
Winterswijk, Nederland