Ervaringen en tips

Kwantiteit is nog geen kwaliteit

Het bedrijf ‘De Middelhof’ van Pieter van Melick bestaat uit akkerbouw (suikerbieten, schorseneren en bonen), rosékalveren, 60 melkkoeien die jaarlijks 520.000 kg melk produceren, een vakantie- en een zorgtak. Op 65 ha van Staatsbosbeheer en particulieren wordt natuurbeheer uitgevoerd. Op eigen initiatief worden nestkasten voor kerkuilen en landschapselementen onderhouden.

Kwaliteit

Terreinbeherende organisaties willen vaak natuurdoelen realiseren via vaststaande maatregelen. Pieter van Melick vindt dat je een betere kwaliteit krijgt wanneer je agrarische ondernemers deze natuurdoelen laat realiseren. Daarvoor is dan minder areaal nodig, of je kunt op hetzelfde areaal betere prestaties leveren. Agrariërs kijken breder en op langere termijn; daarvoor zijn ze ondernemer. Hierdoor kunnen meer duurzame natuurprestaties geleverd worden. Wanneer je bijvoorbeeld meer variatie aan bloemen wilt realiseren, dan moet je niet sec een bloemenmengsel zaaien en het aantal bloemen tellen. Van Melick vindt dat je het integraal moet aanpakken. Beter is het bloemen in relatie te zien met insecten en vogels. Dan kun je de kwaliteit van het palet aan bloemen vergroten en ook de weide- en akkervogelstand verbeteren. Je denkt namelijk ook na over de beschutting van de weide- en akkervogels en over minder kansen voor de predatoren van de vogels. Dan sla je meerdere vliegen in één klap.

Verbinden cultuur- en natuurgronden

Wanneer je bovenstaande aanpak met meerdere boeren uitvoert, wordt natuurinclusieve landbouw echt serieus. Zowel wat betreft het natuurresultaat als de agrarische resultaten. Een interessant verdienmodel, aldus van Melick. Daarom heeft hij met anderen de vierde terreinbeherende organisatie van Limburg opgericht: Natuurrijk Limburg. Ook heb je dan een meer serieuze input in de natuurdiscussies in de provincie. Van Melick vindt dat er meer naar balans gestreefd moet worden. Voorkomen moet worden dat één soort overheerst, zoals nu lokaal het geval lijkt te zijn met zwart wild en ganzen. Tot slot kun je als terreinbeheerder werken aan langetermijndoelen. Het overheidsbeleid wijzigt tot nu toe elke zes jaar te veel. Dat leidt tot scepsis en minder animo voor deelname in de praktijk.

Aandacht geven

Ook kun je als collectief aan nog meer boeren laten zien wat er mogelijk is. Veel boeren vinden natuur mooi maar zien nog niet altijd mogelijkheden om daar zelf een bijdrage aan te leveren. De moderne manager runt een groot bedrijf en heeft niet altijd de kennis en kunde om dit zelf uit te vinden. Door als terreinbeheerder te laten zien wat wel kan, door deze boeren aandacht te geven, ontwikkel je kennis die zij in hun bedrijfsvoering kunnen toepassen. Een interessant verdienmodel dus.

 

  • Pieter van Melick
  • Swalmen
  • Veehouderij
  • Melk- en vleesvee, akkerbouw, vakantie- en zorgtak
  • Zand
Swalmen, Nederland