Ervaringen en tips

Samenwerking geeft meerwaarde voor landbouw en natuur

Klaas Oevering boert in een maatschap met zijn vrouw op een melkveebedrijf in Idzega met 75 ha land (klei op veen) en 100 koeien. Hij heeft een productie van 730.000 kg melk. Op 14 ha heeft hij een uitgesteld maaibeheer en 0,6 ha plas-dras ingericht. 11 ha wordt als weidevogelreservaat met maaidatum 1 juli gehuurd van It Fryske Gea. Hij kan via een eigen inlaat zelf sturen met het waterpeil op zijn natuurgrond. Dat gebeurt in goed overleg met het waterschap. Zijn natuurgrond bemest hij met ruige mest.

Echte gruttoboer

Je zou Klaas Oevering een echte gruttoboer kunnen noemen. Oevering is lid van de Skrizekrite Idzega, een samenwerkingsverband van veertig boeren in de regio die met elkaar 1.750 ha mozaïekbeheer in het gebied verzorgen. Oevering schat dat hij zo’n 20% van zijn omzet verdient met de weidevogels. Hij kreeg dit jaar zo’n 14.000 euro aan beheersubsidie, maar die was hij ook weer kwijt aan het vervangende voer dat hij moest aankopen om de melkproductie van zijn koeien op peil te houden. Omdat hij door zijn manier van werken minder dierenartskosten heeft, is het netto-inkomenseffect van het agrarisch natuurbeheer wel degelijk positief.

Verder extensiveren via natuur

Oevering wil graag aan andere boeren in het gebied laten zien dat je op een melkveehouderijbedrijf ook heel goed natuur kunt produceren, vooral door het natuurgras in het rantsoen te gebruiken. Het natuurland biedt mogelijkheden om verder te kunnen extensiveren. De perspectieven voor agrarisch natuurbeheer in het algemeen hangen volgens Oevering heel sterk samen met de toekomstverwachtingen van de veehouders en natuurlijk ook met de economische ontwikkelingen. Veel melkveehouders zitten helaas nog niet te wachten op het agrarisch natuurbeheer. De collectieven kunnen daar weliswaar wat verandering in brengen, maar dat zal nog veel tijd en aandacht vergen.

 

  • Klaas Oevering
  • Idzega
  • Veehouderij
  • 100 melkkoeien op 75 ha
  • Klei op veen
Idzega, Netherlands