Ervaringen en tips

Duurzaamheid voor natuur en bedrijf

Het akkerbouwbedrijf van Poppink is 50 ha groot, waarvan 21 ha in eigendom. Daarnaast heeft hij bijna 5 ha bos. Het bedrijf ligt op matig fijn zand in Winterswijk. Poppink teelt 38 ha aardappelen, 4 ha suikerbieten, 1,5 ha rogge voor zaadteelt voor groenbemesters (na mais), 4,5 ha snijmais en 1 ha kerstbomen. Voor de teelt van een deel van de
aardappelen ruilt hij percelen met acht melkveehouders via vaste contracten en eenjarige afspraken.

Akkerbouw en natuurbeheer

Poppink werkt sinds 2002 aan de vergroting van de duurzaamheid van zijn bedrijf. Hij voert zelf alle werkzaamheden uit: grondbewerking, inzaai, gewasbescherming, bemesting en oogst (deels ook loonwerk). Als vervolg op de GLB-pilot Winterswijk deed Poppink mee aan een randenbeheerproject, waarvoor in 2014 randen zijn ingezaaid voor akkerfauna, en waarvoor hij een vergoeding ontvangt. Ook beheert hij een houtwal met eiken, maar daar krijgt Poppink geen vergoeding voor. Daarnaast heeft Poppink op diverse plaatsen nestkasten opgehangen, onder andere voor bosuil en torenvalk. Deze zijn jaarlijks bezet en de jongen vliegen met succes uit. Er is geen betaald agrarisch natuurbeheer op de percelen zelf op dit bedrijf.

Samenwerken en zelfvoorzienend in warmte

Poppink werkt bij de grondruil samen met acht melkveehouders. Het gaat om de teelt van aardappelen op percelen van melkveehouders, terwijl voor sommige melkveehouders snijmais geteeld wordt op het land van Poppink. Poppink had ook een wijngaard maar die heeft hij met ingang van 2014 afgestoten en verpacht. De wijngaard en het wijn maken kostte hem te veel tijd. Nu doet hij nog wel het maai- en snoeiwerk in de wijngaard. Poppink heeft aan verschillende proefprojecten meegedaan, onder andere randenbeheer. Het hout van zijn bospercelen wordt als brandstof gebruikt voor een houtgestookte cv. Poppink is zelfvoorzienend wat betreft verwarming en warmwatervoorziening. De jaarlijkse bijgroei van het hout dekt zijn warmtevraag. Zo kan Poppink op duurzame wijze zijn bossen onderhouden en voldoende brandstof aanvoeren voor zijn houtgestookte cv.

Een betere biotoop voor flora en fauna

Poppink vindt het belangrijk om maatregelen te nemen die de biodiversiteit vergroten, zodat het leefgebied voor vogels en insecten verbetert. De winst van agrarisch natuurbeheer zit volgens hem vooral in een betere biotoop voor flora en fauna. Maatregelen als de inzaai van akkerfaunaranden helpt. Daarnaast profiteert de recreant en toerist van een divers landschap. Het meedoen met verschillende proefprojecten heeft Poppink veel kennis opgeleverd waar hij
nu van profiteert. Ondanks zijn warme belangstelling voor natuur blijft de financiële basis van dit bedrijf toch in sterke mate de gangbare landbouw en dan vooral de teelt van aardappelen.

  • Wim Poppink
  • Winterswijk
  • Akker- en tuinbouw
  • 50 ha akkerbouw en 5 ha bos
  • Zand
Winterswijk, Netherlands