Ervaringen en tips

Mogelijkheden benutten die agrarsich natuurbeheer heeeft voor imagoverbetering

Op de 52 ha van het bedrijf van Henk Smith wordt vanwege de zware kleigrond een eenvoudig bouwplan toegepast met vooral wintertarwe (29 ha) en suikerbieten (12 ha), maar ook 4 ha luzerne en 7 ha vogelakker (ANLB). Daarnaast pacht hij 30 ha grasland. In 2014 is Henk Smith uitgeroepen als winnaar in de competitie Topbodem voor bodemkennis en -management (een initiatief van Agrio uitgeverij en BLGG AgroXpertus). Smith is bestuurlijk actief bij de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) en LTO Noord. Daarnaast is hij binnen verschillende projecten afwisselend projectleider en/of adviseur.

Aandacht voor de bodem

Het bedrijf van Henk Smith heeft een eenvoudige, vrij extensieve opzet door de beperkingen van de relatief zware kleigrond. Smith voert zijn bodembewerking uit met traditionele mechanisatie. Om het aandeel organische stof op peil te houden en daar waar mogelijk te verhogen gebruikt hij voornamelijk vaste stro mest. Bladmeststoffen worden gebruikt om tekorten in de bodem te compenseren, zodat deze wel voor het betreffende gewas beschikbaar zijn.

Actief op eigen bedrijf en daarbuiten

De teelt op het gepachte grasland is een combinatie van gras, luzerne en rode klaver. Het gras wordt twee tot drie keer per jaar gemaaid en verkocht aan een groenvoerdrogerij. Smith maakt voor de akkerbouw gebruik van gps op de machines voor het zaaien, bemesten en spuiten en sensoren voor het meten van onder andere bladmassa en N-gehalte in het blad. Het bedrijf leent zich goed voor agrarisch natuurbeheer: het is goed inpasbaar in de bedrijfsvoering en er staat een redelijke vergoeding tegenover. De vergoeding en de inpasbaarheid op het bedrijf is voor Smith belangrijk. Door het bestuurlijke werk in de agrarische sector is er veel afwisseling in de werkzaamheden buiten het bedrijf.

Communiceer de goede resultaten

Henk Smith vindt dat boeren nu nog te weinig de mogelijkheden benutten die het agrarisch natuur beheer heeft voor imago verbetering. Zelf is hij actief deelnemer in het agrarisch natuurbeheer binnen het ANLB-stelsel en heeft hij aan meerdere projecten deelgenomen. Altijd steek je als agrariër hier iets van op. De ene keer ligt de nadruk op de voedselvoorziening van vogels in de winter en een andere keer op de functionele agro-biodiversiteit. Een voorbeeld is de stimulans die een akkerrand kan geven voor het tegengaan van plaaginsecten in het gewas. Het is zaak om deze activiteiten actief uit te dragen aan de buitenwacht. Hierdoor creëer je bewustzijn voor wat we doen en begrip voor standpunten en knelpunten die soms ontstaan in de landbouw.

  • Henk Smith
  • Beerta
  • Akker- en tuinbouw
  • Eenvoudig bouwplan op 52 ha
  • Klei
Beerta, Netherlands