Ervaringen en tips

Creatief in weidevogelbeheer

Maatschap Grootkoerkamp bevindt zich in Rutten. Tonny en Anny hebben samen met hun zoon en schoondochter een bloembollenbedrijf met eigen teelt (22 ha) en broei van (5 miljoen) tulpen en enkele akkerbouwgewassen, te weten 7 ha pootaardappelen en 3,5 ha uien. Inclusief huurland is het bedrijf ruim 30 ha groot. Weidevogelbeheer is een essentieel onderdeel van Tonny’s werkzaamheden.

Burgers laten zien hoe vogels beschermd worden

De landbouw moet beter laten zien wat men doet, zodat de burger beter begrijpt dat niet alles wat men mooi vindt, praktisch haalbaar is. Tegelijkertijd krijgen burgers door open dagen en dergelijke vaak meer waardering voor wat boeren wel doen en tot stand brengen. Tonny doet dat zelf door schoolklassen op zijn bedrijf te ontvangen en hen de nesten en de jongen te laten zien.

Opgroeiende kuikens geven voldoening

Tonny houdt zich zeer actief bezig met (weide)vogelbeheer (kievit, eend, grutto, gele kwikstaart e.a.). Hij is zelf lid van de vogelwacht. De grond op het bedrijf is licht. Daarom ploegt Tonny de groenbemesters pas in het voorjaar om. Vogels hebben daardoor de hele winter door een schuilplaats. In het voorjaar markeert hij vogelnesten in zijn bollenvelden en legt de eieren bij het aanaarden (even) aan de kant. Als het lukt de nesten te beschermen, zodat de jongen groot worden, dan geeft dat veel voldoening. Tonny laat ze met veel plezier zien aan zijn kleinkinderen en ook aan schoolklassen. In het bijzonder is hij trots op een torenvalkkast op zijn bedrijf, waarvan de bewoners hem helpen bij de muizenbestrijding. Met een groep boeren, de ‘Kop van NOP’, heeft men in dit gebied een ‘natuurplan’ voor de Provincie Flevoland gemaakt. De provincie wil dat de boeren kiezen uit vastgestelde pakketten, maar daar kunnen de boeren uit de ‘Kop van NOP’ niet mee uit de voeten. Hun plan bestaat uit een biologisch kernbedrijf met dras-plas en aanvullende maatregelen in het gebied daarom heen. Tonny heeft bijvoorbeeld aan het Waterschap voorgesteld om de voet van de IJsselmeerdijk (4 meter brede grasstrook) enkele weken later te maaien dan nu het geval is. Dat zou gunstig zijn voor het weidevogelbeheer, maar ook voor rietzanger, kleine karekiet en wilde eend.

Predatie van eieren en kuikens tegengaan

Het is frustrerend dat er door predatie veel eieren van kievit en grutto verloren gaan en er ook weinig jonge vogels overleven. Dit is moeilijk op te lossen. Het blijft altijd spannend of het gaat lukken en het geeft voldoening als de jongen groot worden. Misschien kan GPS in de toekomst helpen bij nestbescherming.

  • Tonny en Anny Grootkoerkamp
  • Rutten
  • Akker- en tuinbouw
  • 22 hectare
  • Bloembollen met akkerbouw
Rutten, Netherlands